Vedtægter for

Løgstrup Borgerforening

stiftet den 8. januar 1917

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Løgstrup Borgerforening.  Foreningens hjemsted er Løgstrup og omegn.

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er at varetage borgernes interesse i almindelighed og gøre Løgstrup til en attraktiv by, som kan tiltrække nye borgere, butikker og virksomheder.

Stk. 2 Foreningen skal medvirke til at udvikle Løgstrup-området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt borgerne.

Stk. 3 Foreningen kan igangsætte initiativer og aktiviteter af fælles interesse samt være kontaktled
til relevante myndigheder.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1 Som medlem i foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Løgstrup og omegn. Endvidere kan som medlem optages enhver husstand eller virksomhed, der har postadresse i 8831 Løgstrup, og som vil arbejde for/støtte foreningens formål.

Stk. 2 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3 Indmeldelse foretages til kassereren eller via foreningens hjemmeside. Kontingent betaling kan ske ved mobile pay, ved bankoverførsel eller kontant til kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer.

Stk. 4 Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, som gælder for det indeværende kalenderår.

Stk. 5 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Der optages et referat af dagsordenens punkter, som underskrives af dirigenten. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Hvis blot ét medlem kræver det, skal forslag og afstemninger foretages skriftligt. Personvalg skal altid ske ved skriftlig afstemning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode og afgår skiftevis efter tur.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og facebook. Vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent før generalforsamlingens start. Der kan stemmes ved fuldmagt - dog kan ingen på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

        1. Valg af dirigent
        2. Valg af referent
        3. Valg af stemmetællere
        4. Formandens beretning til godkendelse
        5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
        6. Behandling af indkomne forslag
        7. Godkendelse af budget
        8. Fastsættelse af kontingent
        9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
        10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
        11. Eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 15.januar.

Stk. 7 Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år, som har bopæl i 8831 Løgstrup og som er medlem af foreningen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 30 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.
Indkaldelse heraf bekendtgøres efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på minimum 5medlemmer, der fordeler posterne formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer imellem sig. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode og afgår skiftevis efter tur.

Stk. 2 På det første bestyrelsesmøde umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling - træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig og vælge formand og næstformand samt kasserer og sekretær. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og fastsætter selv en forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Udvalgene refererer til bestyrelsen, og et eventuelt kommissorium skal godkendes af bestyrelsen.

Stk.4 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Mødeindkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, og der optages et referat af dagsordenens punkter. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst et flertal af bestyrelsen anmoder om det. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.
 
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor foreningens økonomi, regnskab og budget og sørger for, at foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.

Stk. 3. Kassereren håndterer foreningens samlede økonomi, herunder de afledte administrative opgaver herved, såsom at foretage opkrævninger, betale regninger og refundere udgifter samt at føre foreningens medlemsregister.
Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift samt bruges til at fremme foreningens formål.

Stk.4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal underskrives af kassereren og forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer. Kasseeftersyn kan ske, når revisorerne ønsker det.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med ét medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Ved optagelse af lån og ved køb/ salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog ikke uden en generalforsamlingsbeslutning optage lån, købe, sælge eller pantsætte fast ejendom.

Stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun ændres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.  Vedtægtsændringerne træder i kraft ved ændringsforslagenes godkendelse. Generalforsamlingen kan dog beslutte en senere dato. Vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsen.

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 8. februar 2023.


 

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.