Vedtægter

Vedtægter for 

LØGSTRUP BORGERFORENING
stiftet den 8. januar 1917

§ 1

Foreningens formål er at varetage borgernes interesse i almindelighed.

§ 2

Som medlem i foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Løgstrup og omegn.

§ 3

Regnskabsåret er fra 1.april til 31.marts. Kontingentet fastsættes for et år af gangen på hvert års ordinære generalforsamling og indbetales på postgiro eller i byens pengeinstitutter.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling ved skriftlig afstemning.

Valgperioden er 2 år.

Bestyrelsen afgår skiftevis med 3 og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 revisorer for 2 år af gangen med skiftevis afgang. Er en revisors funktionstid ikke udløbet hindrer det ikke hans valg til bestyrelsen, men der skal da i hans sted vælges ny revisor. Ligeledes vælges 2 suppleanter, 1 for bestyrelsen og 1 for revisorerne.

Såfremt man vælges til bestyrelsen, som suppleant eller revisor forpligter man sig til at være betalende medlem af Løgstrup Borgerforening.

§ 5

Bestyrelsen skal til enhver tid varetage foreningens interesse og er ansvarlig for dens midler og ejendom.Der skal føres protokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgang af april måned

§ 6

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uansat de mødtes antal. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog skal skriftlig afstemning på forlangende finde sted.

Dagsorden for generalforsamling skal omfatte:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Kassererens forelæggelse af regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter

6.Fastsættelse af kontigent for det kommende år

7.Eventuelt.

§ 7

Generalforsamlingen skal indvarsles med 14 dage forinden og bekendtgøres på den af bestyrelsen mest hensigtsmæssige måde. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 15 medlemmer. Meddelelse herom bekendtgøres efter samme retningslinier som for den ordinære generalforsamling.

§ 9

Intet medlem kan nægte at modtage valg. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, men er ikke pligtig til at modtage valg før 2 år efter udtrædelse.

§10

Opløsning af foreningen kan kun vedtages med en majoritet på mindst 4/5 del af de afgivne stemmer, og skal vedtages med nævnte majoritet på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

Besluttes foreningens opløsning kan ingen deling af dennes midler finde sted, men den sidst afholdte generalforsamling skal træffe beslutning om, til hvilket formål foreningens aktiver skal anvendes.

§ 11

Ændringer i foreningens love kan kun finde sted, når de vedtages på generalforsamling med mindst ¾ del af de mødte medlemmers stemmer.

§ 12

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 12. april 2011.

Disse love er trådt i kraft og alle tidligere love er annulleret.

 

Bestyrelsen for Løgstrup Borgerforening 2011:

Lisbeth Rasmussen,  Anna Marie Sørensen

Eva Tidemand Pedersen, Henriette Nordentoft Bolt

Henrik ChristensenDu kan downloade vedtægterne som er gældende for Løgsrup Borgerforening nederst på siden


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
  63 Kb v. 1 9. nov. 2011 12.09 Borger foreningen